Gợi ý các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO liên quan đến các Bộ phận trong Công ty

Với ISO 9001:2015, IATF 16949:2016 – Hệ thống quản lý CHẤT LƯỢNG

Bộ phận Marketing, Kinh doanh thì liên quan đến điều khoản 8.1, 8.2, 9.1.2

Bộ phận Thiết kế thì liên quan đến điều khoản 8.3

Bộ phận Mua hàng thì liên quan đến điều khoản 8.4

Bộ phận Sản xuất thì liên quan đến điều khoản 8.5

Bộ phận Kiểm tra thì liên quan đến điều khoản 8.5, 8.6, 8.7, 7.1.5

Bộ phận Hành chính Nhân sự thì liên quan đến điều khoản 7.1.2, 7.2, 7.3, 7.1.6

Bộ phận Kho thì liên quan đến điều khoản 8.5.4

Bộ phận Bảo dưỡng Bảo trì thì liên quan đến điều khoản 7.1.3, 7.1.4

Ban Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo, Thư ký ISO, Ban ISO thì liên quan đến điều khoản 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1. 10.2, 10.3

Công cụ APQP thì liên quan đến điều khoản 8.3

Công cụ FMEA liên quan đến điều khoản 6.1

Công cụ MSA liên quan đến điều khoản 7.1.5

Công cụ SPC liên quan đến điều khoản 9.1

Công cụ PPAP liên quan đến điều khoản 8.4

Bộ phận nào cũng liên quan đến điều khoản 5.2, 6.2, 6.1, 7.5, 9, 10

Trên đây chỉ là tương đối, thực ra tất cả các Bộ phận đều liên quan đến tất cả các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Vì đây là Hệ thống quản lý chất lượng, không ít thì nhiều đều liên quan đến cả một Hệ thống hoàn chỉnh

Các điều khoản liệt kê trên, có thể hiểu là liên quan CHÍNH đến Bộ phận đó

Khi đánh giá nội bộ Bộ phận đó thì đánh giá những điều khoản liên quan chính

Không lan man đánh giá những điều khoản khác, mà điều khoản chính lại không có thời gian đánh giá

———————–

Với ISO 14001:2015 – Hệ thống quản lý môi trường

Bộ phận Marketing, Kinh doanh thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Thiết kế thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Mua hàng thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Sản xuất thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1, 8.2

Bộ phận Kiểm tra thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Hành chính Nhân sự thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1, 7.2, 7.3, 6.1.3, 9.1.2

Bộ phận Kho thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Bảo dưỡng Bảo trì thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1, 8.2

Ban Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo, Thư ký ISO, Ban ISO thì liên quan đến điều khoản 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1. 10.2, 10.3

Bộ phận nào cũng liên quan đến điều khoản 5.2, 6.2, 7.5, 9, 10

Trên đây chỉ là tương đối, thực ra tất cả các Bộ phận đều liên quan đến tất cả các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 14001:2015

Vì đây là Hệ thống quản lý môi trường, không ít thì nhiều đều liên quan đến cả một Hệ thống hoàn chỉnh

Các điều khoản liệt kê trên, có thể hiểu là liên quan CHÍNH đến Bộ phận đó

Khi đánh giá nội bộ Bộ phận đó thì đánh giá những điều khoản liên quan chính

Không lan man đánh giá những điều khoản khác, mà điều khoản chính lại không có thời gian đánh giá

———————–

Với ISO 45001:2018 – Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp

Bộ phận Marketing, Kinh doanh thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Thiết kế thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Mua hàng thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Sản xuất thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Kiểm tra thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Hành chính Nhân sự thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1, 7.2, 7.3, 6.1.3, 8.2, 9.1.2

Bộ phận Kho thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Bộ phận Bảo dưỡng Bảo trì thì liên quan đến điều khoản 6.1.2, 8.1

Ban Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo, Thư ký ISO, Ban ISO thì liên quan đến điều khoản 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.2, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1. 10.2, 10.3

Bộ phận nào cũng liên quan đến điều khoản 5.2, 6.2, 7.5, 9, 10

Trên đây chỉ là tương đối, thực ra tất cả các Bộ phận đều liên quan đến tất cả các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Vì đây là Hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp, không ít thì nhiều đều liên quan đến cả một Hệ thống hoàn chỉnh

Các điều khoản liệt kê trên, có thể hiểu là liên quan CHÍNH đến Bộ phận đó

Khi đánh giá nội bộ Bộ phận đó thì đánh giá những điều khoản liên quan chính

Không lan man đánh giá những điều khoản khác, mà điều khoản chính lại không có thời gian đánh giá

———————–

Với ISO 22000:2018 – Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm

Bộ phận Marketing, Kinh doanh thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 10.1, 10.2, 10.3

Bộ phận Thiết kế thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 10.1, 10.2, 10.3

Bộ phận Mua hàng thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.1.5, 7.1.6, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 10.1, 10.2, 10.3

Bộ phận Sản xuất thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 9.1.1, 9.1.2, 10.1, 10.2, 10.3

Bộ phận Kiểm tra thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 9.1.1, 9.1.2, 10.1, 10.2, 10.3

Bộ phận Hành chính Nhân sự thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.2, 7.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 10.1, 10.2, 10.3

Bộ phận Kho thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 10.1. 10.2, 10.3

Bộ phận Bảo dưỡng Bảo trì thì liên quan đến điều khoản 6.1, 6.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 10.1. 10.2, 10.3

Ban Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo, Thư ký ISO, Ban An toàn thực phẩm thì liên quan đến điều khoản 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4.1, 8.4.2, 8.5, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.8.1, 8.8.2, 8.9, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3, 8.9.4, 8.9.5, 9.1.1, 9.1.2, 9.2, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.3, 10.1, 10.2, 10.3

Trên đây chỉ là tương đối, thực ra tất cả các Bộ phận đều liên quan đến tất cả các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 22000:2018

Vì đây là Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm, không ít thì nhiều đều liên quan đến cả một Hệ thống hoàn chỉnh, đều liên quan đến đầu ra là thực phẩm an toàn

Các điều khoản liệt kê trên, có thể hiểu là liên quan CHÍNH đến Bộ phận đó

Khi đánh giá nội bộ Bộ phận đó thì đánh giá những điều khoản liên quan chính

Không lan man đánh giá những điều khoản khác, mà điều khoản chính lại không có thời gian đánh giá

———————–

Với ISO 27001:2022 – Hệ thống quản lý An ninh thông tin

Bộ phận Marketing, Kinh doanh thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Bộ phận Thiết kế thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Bộ phận Mua hàng thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Bộ phận Sản xuất thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Bộ phận Kiểm tra thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Bộ phận Hành chính Nhân sự thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.2, 7.3, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Bộ phận Kho thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Bộ phận Bảo dưỡng Bảo trì thì liên quan đến điều khoản 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.5, 8.1, 10.1, 10.2, A5, A6, A7, A8

Ban Lãnh đạo, Đại diện Lãnh đạo, Thư ký ISO, Ban ISO, Bộ phận IT thì liên quan đến điều khoản 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.2, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10.1. 10.2, 10.3, A5, A6, A7, A8

Bộ phận nào cũng liên quan đến điều khoản 5.2

Trên đây chỉ là tương đối, thực ra tất cả các Bộ phận đều liên quan đến tất cả các điều khoản của Tiêu chuẩn ISO 27001:2022

Vì đây là Hệ thống quản lý An ninh thông tin, không ít thì nhiều đều liên quan đến cả một Hệ thống hoàn chỉnh, đảm bảo bảo vệ tài sản thông tin của Công ty

Các điều khoản liệt kê trên, có thể hiểu là liên quan CHÍNH đến Bộ phận đó

Khi đánh giá nội bộ Bộ phận đó thì đánh giá những điều khoản liên quan chính

Không lan man đánh giá những điều khoản khác, mà điều khoản chính lại không có thời gian đánh giá

Các Khóa học của ISO Việt Nam: isovn.net/khoahoc/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *