Cấu Trúc Của Một Hệ Thống Quản Lý

Cấu trúc của Hệ thống quản lý

Một Hệ thống quản lý lập ra là để đạt được đầu ra dự kiến nào đó, tiêu chuẩn ISO yêu cầu Hệ thống quản lý phải có các quá trình CẦN THIẾT và SỰ TƯƠNG TÁC giữa các quá trình.
Hiểu nôm na dân dã như này: Hệ thống quản lý có đủ quá trình CẦN THIẾT nhưng không TƯƠNG TÁC thì cũng không được, mà các quá trình có SỰ TƯƠNG TÁC nhưng không đủ quá trình CẦN THIẾT cũng không được.
Bản thân Hệ thống quản lý cũng là một quá trình.
Các quá trình CẦN THIẾT trong một Hệ thống quản lý khi TƯƠNG TÁC với nhau sẽ có thể làm Hệ thống quản lý đạt được ĐẦU RA DỰ KIẾN của Hệ thống quản lý đó.
Các điều khoản 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 viết theo PDCA (Plan – Do – Check – Action), và bản thân các quá trình liên quan đến các điều khoản cũng có PDCA trong đó.
Nội dung của các điều khoản cũng hướng đến phòng ngừa rủi ro, hơn là xảy ra rồi mới khắc phục.
3 quan niệm cốt lõi: Cách tiếp cận theo quá trình / Quản lý sự không chắc chắn và rủi ro / Quản lý các quá trình và Hệ thống theo “PDCA” thể hiện xuyên suốt trong từng điều khoản của tiêu chuẩn đối với Hệ thống quản lý như ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, IATF 16949.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *